KURSLAR
SALON 1
08.45-16.00 KURS 1: ASTIM TANI ve TEDAVİ KURSU 2020
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Astım Patogenezi
09.30-10.00 Astımda Tanısal Yaklaşım
10.00-10.30 Alerji Testleri ve Yorumlanması
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Astımda Kronik Tedavi
11.30-12.00 Astımda İmmünoterapinin Yeri
12.00-12.30 Akut Astım Atağına Yaklaşım
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Fenotiplere Göre Tedavi - Biyolojik Ajanlar
14.00-14.30 Zor Astım Yönetimi
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 Olgu Tartışmaları
15.30-16.00 Olgu Tartışmaları

 

SALON 2
08.45-16.30 KURS 2: GİRİŞİMSEL BRONKOSKOPİ KURSU
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Bronkoskopiye Hazırlık, Monitorizasyon ve Takip
09.30-10.00 Temel Bronkoskopik İşlemler (Lavaj, Fırçalama, Forseps Biyopsi, BAL)
10.00-10.30 Konvansiyonel Transbronşiyal İğne Aspirasyonu
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Endobronşiyal Ultrasonografi
11.30-12.00 Transbronşiyal Akciğer Biyopsisi (Konvansiyonel, Kriyo)
12.00-12.30 Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik Tedaviler
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Periferik Akciğer Lezyonlarına Bronkoskopik Yaklaşım
14.00-14.30 Endobronşiyal Tedavilerde Vaka Seçimi
14.30-16.30 Pratik Uygulama
Grup A. EBUS
Grup B. Navigasyon
Grup C. Endobronşiyal Valf, Coil
Grup D. Rijid Bronkoskopi

 

SALON 3
08.45-17.00 KURS 3: İLERİ VATS KURSU: VİDEO OLGU EŞLİĞİNDE
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 VATS'da Kullanılan Yeni Model Malzemeler
09.30-10.00 VATS ile Yapılan Akciğer Kanseri Rezeksiyonları: Lobektomi ve Segmentektomi
10.00-10.30 Benign Akciğer Hastalıklarında  Rezeksiyonlar: Bronşektazi, Harap Olmuş Akciğer, Sekestrasyon
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Neoadjuvan Tedavi Sonrası VATS ile Akciğer Rezeksiyonları
11.30-12.00 Extended Akciğer Rezeksiyonları: Göğüs Duvarı, Pnömonektomi, Sleeve Rezeksiyonlar
12.00-12.30 VATS Timektomi: Timoma, MG Cerrahisi
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Özefagus Cerrahisinde VATS
14.00-14.30 VATS LVRS
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.30 İntraoperatif Komplikasyon ve Kriz Yönetimi
15.30-17.00 Pratik Eğitim

 

SALON 4
08.45-17.00 KURS 4: GÖĞÜS HASTALIKLARINDA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-10.30 İntertisyel Akciğer Hastalıkları
09.00-09.30 HRCT: Temel Paternler (Lineer- Nodüler)
09.30-10.00 HRCT: Temel Paternler (Kistik Patern ve Amfizem)
10.00-10.30 Arşivimden Karışık Olgular İAH
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-12.30 Pulmoner Nodül Yönetimi
11.00-11.30 Pulmoner Nodül Yönetimi (Radyoloji)
11.30-12.00 Pulmoner Nodül Yönetimi (PET BT)
12.00-12.30 Klinik Olgu Tartışmaları
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-15.00 Pulmoner Vasküler Hastalıklar
13.30-14.00 Pulmoner Tromboemboli: Radyolojik İpuçları
14.00-14.30 Pulmoner Embolide Kateter Yardımlı Tormbolitik Tedaviler mi? Sistemik Trombolitik mi? 
14.30-15.00 PERT Oturumu: Olgu Tartışmaları
15.00-15.30 Çay-Kahve Arası
15.30-17.00 Hemoptizi Yönetimi
15.30-16.00 Hemoptizide Girişimsel Radyolojinin Yeri
16.00-16.30 Hemoptizide Girişimsel Bronkoloji
16.30-17.00 Olgu Tartışmaları

 

SALON 5
08.45-16.00 KURS 5: TEMEL TORAKS ULTRASONOGRAFİ KURSU
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi
09.30-10.00 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerin Değerlendirilmesi  (Pnömotoraks – Plevral Sıvı - Plevral Kalınlaşma- Yumuşak Doku/Kemik Patolojileri)
10.00-10.30 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömoni - Kardiyojenik Pulmoner Ödem- Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem-İnterstisyel Akciğer Hastalıkları)
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Diyafram ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi
11.30-12.00 Yoğun Bakım Hastasında Toraks USG
12.00-12.30 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Olgu Örnekleri (Quiz)
14.00-16.00 Pratik Uygulamalar
Grup A. Simülatör Eşliğinde Ultrasonografi Uygulamaları
Grup B. Toraks USG Pratiği

 

SALON 6
08.45-16.00 KURS 6: TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ YERİNDE EĞİTİM PROGRAMI
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.20 Türkiye’de Tütün Kontrol Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler 
09.20-09.40 Tütün Kullanımının Zararları, Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Faydaları
09.40-10.00 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim, Tanım ve Korunma Yolları
10.00-10.20 Tütün Kullanımının Nörobiyolojisi
10.20-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri
11.20-11.40 Tütün Mücadelesi’nde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü
11.40-12.00 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi, İletişim Teknikleri
12.00-12.20 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz?
12.20-13.30 Öğle Yemeği
13.30-13.50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirilmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5a-5r Yaklaşımı
13.50-14.10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler
14.10-14.30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri 
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-15.20 Özel Durumlarda Sigara Bırakma (Gebelik, Gençlik, Kronik Hastalıklar, Ağır Mental Hastalıklar)
15.20-15.40 Bırakma Döneminde İzlem ve Nüks Olgulara Yaklaşım
15.40-16.00 Olgu Sunumları

 

SALON 9
08.45-15.30 KURS 7: UYKU BOZUKLUKLARINDA SON GELİŞMELER KURSU
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Uyku Bozukluklarının ICSD-3 ‘e Göre Sınıflaması ve Tanımları
09.30-10.30 Uyku Bozukluklarının AASM Skorlama Kitapçığı ver 2.5 göre Polisomnografik Skorlaması
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tanı, Klinik ve Tedavisi
11.30-12.00 Santral Uyku Apne Sendromu Tanı, Klinik ve Tedavisi
12.00-12.30 Obstrüktif Akciğer Hastalıkları ve OSAS (OLDOSA) Tanı, Klinik ve Tedavisi
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Polisomnografi Skorlaması Pratiği
14.00-14.30 Uykuda Solunum Bozuklukları Olguları
14.30-15.30 Uykuda Solunum Bozuklukları NIMV Pratiği

 

SALON 11
08.45-16.00 KURS 8: UYGULAMALI TEMEL BİYOİSTATİSTİK KURSU
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Biyoistatistiğe Giriş ve Tanımlayıcı İstatistikler
09.30-10.00 Yaygınlık Ölçüleri
10.00-10.30 Hipotez Testleri
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Parametrik – Parametrik Olmayan Testler Arasındaki Farklar Nelerdir?
11.30-12.00 Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir?
12.00-12.30 Soru ve Tartışma
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi
14.00-14.30 Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
15.00-16.00 Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Örnek & Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Örnek

 

SALON 13
08.45-17.00 KURS 9: MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI KURSU
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Solunum Mekanikleri: Yatak Başında Ölçümü Nasıl Yapılır?
09.30-10.00 Gaz Değişimi Anormallikleri ve Yorumlanması
10.00-10.30 Ventilatör Grafiklerinin Yorumlanması
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 ARDS’de Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
11.30-12.00 KOAH’da Mekanik Ventilasyonu Nasıl Uygularım?
12.00-12.30 Yeni Mekanik Ventilasyon Modlarını Ne Zaman Kullanıyorum?
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.00 Weaning Sanatı 
14.00-14.30 Nöromusküler Hastada Solunum Destek Tedavileri Ne Zaman? Nasıl?
14.30-15.30 Olgu Tartışmaları
1. NIMV Olguları
2. Kalp Yetmezliği
3. ARDS (ECMO Uygulanan Olgu)
15.30-17.00 Pratik Eğitim
Grup A. Mekanik Ventilasyon / SALON 12
Grup B. NIMV / SALON 13
Grup C. HFO / SALON 13